Tomke Ferkearsboek

1. Oer de dyk
2. Rym om
3. In flachje
4. Ferkearsljocht
5. Sebra
6. Achter op 'e fyts
7. Parkeare
8. Utsjen