Spultsjes

Ferhaaltsjes

Filmkes

Ferskes

Printmateriaal

Taalstimulearring thús

Foarlêzen, dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net betiid genôch begjinne mei foarlêzen.

Mear lêze