Ferhaaltsjes foar pjutten, ynformaasje foar grutten!

Tomke belibbet mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane.

Mear oer Tomke

'Kinderboekenweek'

It tema fan de Kinderboekenweek dit jier is ‘Worden wat je wil’, of yn it Frysk ‘Wurde watsto wolst’. It makket net út wa’sto bist of wêr’st weikomst, oftsto goed yn rekkenjen bist of krekt yn tekenjen, fjouwer jier bist of al tsien: elts bern kin wurde wêr’t it fan dreamt. Berneboeken binne in ûnútputlike boarne om oer bygelyks beroppen nei te tinken en te fantasearjen oer watsto letter wurde wolst as't grut bist.

Lês mear oer de Kinderboekenweek
Sjoch hjir foar boeketips yn it tema

Krijsto de Tomke
nijsbrief al?

Lit dyn mailadres achter en bliuw op ’e hichte fan it Tomke-nijs! 

Tomke spultsjes

Lês it temaboekje: 'Tiid foar Tomke!'

Yn nûmer 25 fan it Tomke temaboekje steane wer in protte ferhaaltsjes, ferskes, puzels en noch folle mear... 

Tomke temaboekje besjen

Tomke foar thús

Tomke wol de (Fryske) taalûntwikkeling fan pjutten op in boartlike wize stimulearje. Wolsto thús mei dyn pjut ek mei Tomke oan ’e slach? Dat kin hiel maklik mei de Tomke-materialen: ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, nifelwurkjes ... allegear hjir te finen!

Tomke foar thús

Tomke foar professionals

Wolsto as professional mei Tomke wurkje? Yn de Tomketeek fynsto allerhanne materialen om yn dyn groep mei it Frysk oan ’e slach te gean.

Mear ynfo