Wa is Tomke?

Tomke is in mantsje dat mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe in soad aventoeren belibbet. De ferhalen fan Tomke steane ticht by it deistich libben fan jonge bern. Bern werkenne harrensels yn de aventoeren; se reagearje op wat se sjogge en hearre. Sa wurdt lêzen mear!

Mear lêze

Aktiviteiten en materialen

Alle produkten en aktiviteiten fan it Tomke-projekt hawwe as doel te soargjen foar in rike meartalige omjouwing, om sa de taalûntwikkeling en lêswille fan bern te stimulearjen.

Mear lêze