Tema's

Tomketemaboekje, meidwaan oan de Fryske Foarlęswike

Wy krije faak de fraach: ‘Hoe kinne wy oan de fergeze Tomkeboekjes komme op ús bernesintrum?’ By dy fraach geane wy derfan út dat it Tomketemaboekje lykas hjirûnder bedoeld wurdt: 

Dit Tomketemaboekje ferskynt elk jier yn juny en is fergeesBernesintra kinne foar al harren pjutten fergees in boekje krije troch mei te dwaan oan de Fryske Foarlêswike yn juny. 
Dêrneist wurdt it boekje yn juny oan âlders mei pjutten (2 en 3 jier) útdield by de bibleteken en de konsultaasjeburo’s yn Fryslân.  

Wat hâldt meidwaan oan de Fryske Foarlêswike yn: 
Meidwaan is net dreech en hartstikke leuk! 363 bernesintra (260 pjutteboartersplakken en 103 bernedeiferbliuwen) dogge al mei! En jou se ris ûngelyk, want eins hoecht it bernesintrum der neat foar te dwaan: kwestje fan oanmelden en oantal pjutten trochjaan. 

En dan komt der ien kear yn it jier, yn de earste wike fan juny, op de dei en it deidiel dy’t jim foarôf ôfpraat hawwe in frijwillige foarlêzer op jim bernesintrum. Hy of sy lêst dan oan jim pjutten foar út it nijste Tomketemaboekje. Hy of sy docht dat mei in protte nocht en wille! As it foarlêzen dien is, krije alle pjutten it Tomketemaboekje mei nei hûs… en jim bernesintrum krijt meastentiids ek noch fan alles, want wy binne nea sunich!  

Hoe kinne bernesintra harren hjir no foar oanmelde?  
Stap 1  
Ynformearje by kollega’s oft jim bernesintrum him al oanmeld hat foar de Fryske Foarlêswike. 
 
Stap 2 
Noch net oanmeld? Of earst mear witte? Stjoer in mail nei foarleswike@gmail.com of belje nei Geeske Frieswijk, tel. 0513-632989. Sy is de kontaktpersoan fan it Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse en dat organisearret de Fryske Foarlêswike. Jou de namme fan it bernesintrum, it adres en de gemeente troch. Jou ek de namme fan in liedster fan it bernesintrum op as kontaktpersoan. 
 
Stap 3 
Der wurdt kontakt mei jim opnommen oer it hoe en wat.  
 
Stap 4 
It Tomketemaboekje hat elk jier in oar tema. It tema wurdt yn jannewaris bekend makke en op de Tomkewebsite wurde yn maaie en juny leuke suggestjes en lêsbrieven by it tema jûn. Moaie oanlieding om it tema te brûken mei de pjutten yn maaie en juny! 
 
Stap 5 
Alles regele? Dan komt yn juny op de dei en it deidiel dat jim ôfpraat hawwe in entûsjaste foarlêzer én al jim pjutten krije it Tomketemaboekje mei nei hûs. Kin net moaier! 
 
Bernesintra kinne dus allinnich mar Tomketemaboekjes foar harren pjutten krije as se harren opjûn hawwe foar de Fryske Foarlêswike. Oanmelde kin fia foarleswike@gmail.com, mar net fia Tomke.nl.

Printferzje fan dizze ynformaasje. 

«
Pagina1 2 3 4 5
Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu lekker bûten, wol Romke lytse pykjes ha, aait Tomke de lamkes en nifelje Tomke en Kornelia maitiidsblommen en kikkerts. Hjirûnder in oersjoch fan ferskes, ferhaaltsjes en wurkblêden. Sjoch ek by de ...

Elkenien is wolris siik. Tomke ek. Soms hat er in seare kiel of moat er in pleister of in prikje. Dit komt allegear werom yn it tema 'sûnens'. Kleurplaten Tomke is dokter It konsultaasjeburo Ferskes De ferkâlden oaljefant Nei dokter Ferhaaltsjes Tomke hat in seare ...

It is hast wer safier: 14 febrewaris is it wer Falentynsdei! Hjirûnder in oersjoch om mei pjutten te wurkjen oan dit tema. Ferhaaltsje 'In Falentynskaart' Kleurplaat 'De Leafste!' en 'Leafde'. Ferske 'Leaf' by it boekje 'Dikke tút foar ...

Brrrrr.....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina. Nifelje en ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!