Tema's

Tema 'Kryst'

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere!
'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen.
Hjirûnder in oerjoch fan ferskes, boekjes en wurkblêden. En sjoch ek de Tomke Pinterestpagina.

Nifelje en wurkblêden:

Krystbeam fersiere

Krystbal fersiere

Krystbeam optúgje

Krystbeam stimpelje

Kearsen

'Kijkdoos' / Kryst-sjochdoaze

Sjoch ek by 'Nifelje' en 'Kleurplaten útprintsje'

 

Sjonge: 

Ferske 'Krystbeam'

Filmke mei it ferske 'krystbeam'

Sjoch hjir foar mear krystferskes


Ferhaaltsjes:


'Tomke en de krystkrânskes'

It boekje is hjir ek as film te sjen en hjir om sels foar te lêzen. Foar de ipad is dit boek ek beskikber, sjoch dan hjir en hjir foar de Android ferzy.


Lêsbrief: 

'Tomke en de krystkrânskes'

Sjoch foar mear lêsbrieven by 'Lêstips'


Ferhaaltsje: 

'De krystbeam' 

3 krystferhaaltsjes om út te printsjen
 

Printables

Heit & Mem Kryst Printables

Tomke-Poezyposter Kryst

Wurdkaarten

Kryst 1
Kryst 2 (kristlik)

«
Pagina1 2 3 4 5
Hijrûnder in oersjoch fan wat der op de Tomkewebside allegear te finen is foar en oer it tema 'Sinteklaas'.   Nifelje en kleurplaten: Ferskate wurkblêden om út te printsjen sa as: Swarte Pyt flach  Sinteklaasflach Sinteklaas Noch oare ...

Tomke docht syn jaske oan en stekt syn ljochtsje oan... 'Alve novimber is de dei..' Mar wat is der mei Tomke syn lampion oan 'e hân? . Ferhaaltsjes: Prippe foar in motor, Wêr is de lampion?, Sint Marten foar pakes en beppes, In lampion fol ...

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes...se sjogge ek bisten: in stikelbarchje en slakken Hjirûnder suggestjes foar it tema 'Hjerst'.   Tema Hjerst: Boeken  Ferhaaltsjes: Snie yn 'e simmer, Nei de bosk, Poddestuolen, Hout foar de nije kachel, ...

-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...

Boeken Tomke en it kado Lytse Ezel - Jarich syn jierdei (no yn de oanbieding!)   Ferhaaltsjes In taart fan sân   Kleurplaten Yana Yu is jierdei Taart Taartfersiersels   Ferskes Pakje Taartsjes ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!