Materialen

Oersjoch Tomke-materialen


Sjoch hjir foar in oersjoch fan alle Tomke materialen! 

It Tomke-materiaal bestiet út: 


* ferhale-boeken
rige-boekjes
tema-boekjes
útdiel-boekjes
'Doch mear mei Tomke' aktiviteitemap 
DVD's en CD's
digitale materialen
fertelkoffers
promoasje-materiaal 
* oare Tomke-materialen

* Kribelje mei Tomke 
Mei de kiste “Kribelje mei Tomke” kinne bern fan 0 oant 6 jier yn harren memmetaal, posityf oan ’e slach mei elkoar oan te reitsjen.


De measte produkten binne yn de Afûk websjop te bestellen.
En stjoer oars in mailtsje nei: ynfo@tomke.nl  

Pagina1 2 3 4 5
Wurdkaarten binne tige geskikt om in tema mei yn te lieden. Foar de kommende wiken stiet it tema Sinteklaas sintraal. Der binne ferskillende aktiviteiten dy'tst mei de kaarten dwaan kinst. En der binne in oantal doelen dy’t berikt wurde troch it brûken fan ...

Dizze ôftelkalinder helpt it bern te witten hoelang it noch duorret foardat it pakjesdei is op 5 desimber. It ôftellen begjint as Sinteklaas yn Nederlân mei de boat oankomt op 14 novimber 2015. Bern kinne in krúske sette as der wer in dei foarby is. Download hjir de ...

Tema's By alle tema's hearre ynformaasjebrieven foar âlders. Dy kinne hjir download wurde. Sykje by it tema dêr't jim mei oan 'e slach geane, download de brief dy't jim brûke wolle en pas dy oan nei jim eigen situaasje. Om noch better oan te sluten by ...

It nije Tomke temaboekje ferskynt yn de earste folle wike fan juny tidens de Fryske Foarlêswike, mar hoe sjocht it der aanst út? Lês no yn it koart wêr't de ferhaaltsjes oer gean, elkenien kin him/har sa alfêst tariede op it tema.  Tomke 20 ...

Ynklusyf: foarlêsferhaaltsje kleurplaat nifelopdracht taalaktiviteit opsisferske Download hjir it hiele ...
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!