Nijs en Aktiviteiten
11 Febrewaris 2015

Tomkefoarstelling 'Lekker ite'

Let op! Dizze foarstelling kin net mear ynhierd wurde!

Tomke hat fertriet. Buorfrou Swietbek docht sa nuver. Se docht oars allegear fleurige dingen mei him; hutte bouwe, boekje lêze, fuotbalje. No sit se mar wat op 'e bank en wol neat mear.

Tomke wol har helpe. Hy giet nei Kokky. Miskien kin dy lekker iten foar syn buorfrou meitsje. 

Tomke mei Kokky helpe yn 'e keuken. Se dogge o sa harren bêst, mar buorfrou fynt neat oan de ferrassing! Hoe komt it dochs dat se net ite wol? Dêr komme Tomke en Kokky gau achter. Gelokkich kinne se buorfrou wer fleurich en fit krije.

 

Nije Tomkefoarstelling 'Lekker ite' 

De foarstelling kin boekt wurde troch bernesintra, gastâlders en bibleteken:

Bysûnderheden: by de foarstelling heart in kleurplaat fan Tomke as kok en in lesbrief.

Foar wa: foar pjutten en beukers. Ek foar de lytskes yn it spesjaal ûnderwiis.

Spilers: Jetske Miedema en Riemkje Pitstra.

Hoe lang duorret de foarstelling: sawat 30 minuten.

Spylflak/romte: boarterslokaal of lokaal yn in pjutteboartersplak, romte yn in byb.

Tal bern: leafst ien foarstelling foar ien eigen groep. De groepen moatte net te grut wêze (graach fan tefoaren oerlis).

Yn te hieren: fanôf 1 febrewaris 2015 oant july 2015 (begjin grutte fakânsje). Graach yn oerlis.

Kosten ynhieren: € 30,-.   

Kontakt: foarstelling is ôfrûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mear foto's fan de foarstelling.

 

 

 

 

Foar de bibleteken is in spesjale Tomke toer! 

Sjoch hjir foar in oersjoch fan dizze foarstellings. Foar fragen oer in foarstelling kin kontakt opnommen wurde mei de pleatslike bibleteek of de bibleteek dy't yn 'e omjouwing tichtby is. 

 

Foar de bernesintra is in lesbrief en kleurplaat makke.  

Lesbrief

Kleurplaat

 

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Bernesintra --> ...

Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

Der binne wer hagelnije útstjoerings fan Tomke op Omrop Fryslân! Oer hjerst, oer Sint Marten, oer Sinteklaas en Kryst en noch folle mear! Fan 8 novimber oant 8 desimber alle wurkdagen om 17.45 oere. Sjogge jim ek ...

Hy komt, hy komt...! Sille jim ek de skoech ek sette? Printsje hjir in moaie bouplaat fan in skuontsje, kleurje dy moai op, plak ’m yninoar en sjonge mar! Bouplaat skoech Wa wit bringt Sinteklaas jim it boekje ‘Wolkom Sinteklaas’ wol! Dat is in nij Tomke-boekje, spesjaal ...

Foar Fryske berneboeken is it fansels altyd in goeie tiid, mar yn de Fryske Berneboeketiid is der ekstra oandacht foar. It tema fan de Berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: Griezelen. Gruwelijk eng!). Spannende ferhalen steane sintraal. Ek foar pjutten binne der ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!