Nijs en Aktiviteiten
11 Febrewaris 2015

Tomkefoarstelling 'Lekker ite'

Let op! Dizze foarstelling kin net mear ynhierd wurde!

Tomke hat fertriet. Buorfrou Swietbek docht sa nuver. Se docht oars allegear fleurige dingen mei him; hutte bouwe, boekje lêze, fuotbalje. No sit se mar wat op 'e bank en wol neat mear.

Tomke wol har helpe. Hy giet nei Kokky. Miskien kin dy lekker iten foar syn buorfrou meitsje. 

Tomke mei Kokky helpe yn 'e keuken. Se dogge o sa harren bêst, mar buorfrou fynt neat oan de ferrassing! Hoe komt it dochs dat se net ite wol? Dêr komme Tomke en Kokky gau achter. Gelokkich kinne se buorfrou wer fleurich en fit krije.

 

Nije Tomkefoarstelling 'Lekker ite' 

De foarstelling kin boekt wurde troch bernesintra, gastâlders en bibleteken:

Bysûnderheden: by de foarstelling heart in kleurplaat fan Tomke as kok en in lesbrief.

Foar wa: foar pjutten en beukers. Ek foar de lytskes yn it spesjaal ûnderwiis.

Spilers: Jetske Miedema en Riemkje Pitstra.

Hoe lang duorret de foarstelling: sawat 30 minuten.

Spylflak/romte: boarterslokaal of lokaal yn in pjutteboartersplak, romte yn in byb.

Tal bern: leafst ien foarstelling foar ien eigen groep. De groepen moatte net te grut wêze (graach fan tefoaren oerlis).

Yn te hieren: fanôf 1 febrewaris 2015 oant july 2015 (begjin grutte fakânsje). Graach yn oerlis.

Kosten ynhieren: € 30,-.   

Kontakt: foarstelling is ôfrûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mear foto's fan de foarstelling.

 

 

 

 

Foar de bibleteken is in spesjale Tomke toer! 

Sjoch hjir foar in oersjoch fan dizze foarstellings. Foar fragen oer in foarstelling kin kontakt opnommen wurde mei de pleatslike bibleteek of de bibleteek dy't yn 'e omjouwing tichtby is. 

 

Foar de bernesintra is in lesbrief en kleurplaat makke.  

Lesbrief

Kleurplaat

 

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Der is in nije poppekastfoarstelling oer Tomke. Yn ‘Tomke en it wûnderaai!’ belibje Tomke en Romke wer in spannend aventoer yn de poppekast.   Tomke en it wûnderaai! It is maitiid yn it túntsje fan Kornelia, Tomke en Romke. Dan komt der in frjemde figuer ...

Elk jier wurdt der in jierferslach makke fan de aktiviteiten fan it Tomke-projekt. Sjoch hjir om it jierferslach fan 2016 te downloaden. - Tomke jierferslach 2016 - Frysk - Tomke jaarverslag 2016 - ...

Fan 6 o/m 9 juny is it wer safier: de Fryske Foarlêswike! Docht jim pjutteboartersplak of bernedeiferbliuw ek mei? In foarlêzer yn de groep en fansels it nije Tomke-temaboekje fergees derby. It tema fan it boekje is dit jier ‘Tomke troch it jier’, oer seizoenen. Mei Tomke en ...

Fan febrewaris ôf is de aktiviteitemap ‘Doch mear mei Tomke’ ek beskikber foar gastâlderopfang. Yn de aktiviteitemap steane in hiel soad suggestjes foar aktiviteiten om mei bern fan 0-4 jier mei it Frysk oan de slach te gean. In ferskaat oan ferhaaltsjes, ferskes en ...

Fan 25 jannewaris o/m 4 febrewaris binne it wer de Nationale Voorleesdagen. Dy dagen ha as doel om it foarlêzen oan bern dy’t sels noch net lêze kinne te befoarderjen. Foarlêzen stimulearret de (taal)ûntwikkeling fan bern en it prikkelet de fantasy. En it is ek noch ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op ‘e hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!